Utdrag från Lomma Kommuns årliga tillsyn

”Verksamheten har ett stort engagemang för miljönyttan som ligger i att minska energianvändningen, men ser också till att det finns en ekonomisk besparing.”

Anders Hanssons Entreprenad AB anlitar miljöteknisk expertis för utredning av föroreningar i mark, grundvatten och ytvatten. Analysresultat ligger till grund för en riskbedömning. Vi jobbar aktivt mot en bättre miljö som är hållbar för våra framtida generationer. Vi vill uppnå minsta möjliga miljöpåverkan, detta gör vi bland annat genom att återvinna betong, tegel, grus och jordmassor. Vi arbetar löpande med logistik och kan på så sätt effektivisera transporter till och från arbetsplatsen. Miljöfarligt avfall tas omhand enligt specifika föreskrifter.

Arbetsmiljö

Med god kännedom om riskerna och med ett omedelbart agerande om brister i säkerheten upptäcks, tar våra medarbetare sitt ansvar för varje enskilt utfört arbete och för sin personliga skyddsutrustning. Anders Hanssons Entreprenad AB arbetar systematiskt med förebyggande åtgärder och riskminskning. Ansvarsfördelning och arbetsinstruktioner kommuniceras löpande då varje arbete kräver specifik riskbedömning. Samtliga medarbetare medverkar i arbetsmiljöarbetet, vi har hög nivå på yrkesskicklighet och känner stor yrkesstolthet. För att bibehålla detta ser vi till att instruktioner är tydliga och lättkommunicerade, all utrustning är fungerande och modern samt att arbetsrutiner förenklas och förbättras.