Entreprenad och projekt

UPPSTART

Anders Hanssons Entreprenad AB utför mark- och entreprenadarbeten med stor noggrannhet och med stort engagemang från projektets planeringsarbete, till projektets slutfas. Varje projekt är unikt och kräver olika hantering. Bra struktur och tydlig planering från början gör att risken för kostsamma förändringar under projektets gång minskar. Vår grundtanke är att utföra våra uppdrag i nära samarbete med våra kunder, ett ömsesidigt förtroende där ambitionen är att skapa långvariga kundrelationer. Vi är ett litet företag med 8 anställda, alla som jobbar med projektet har ett stort personligt ansvar. För att vårt arbete ska fortlöpa så smidigt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt samarbetar vi med stora och etablerade underleverantörer som Malmö LBC för transporter, ​Dahls för va-materia​l, NCC för asfaltering samt Starka och St:Eriks för betongprodukter för att nämna några.​

PROJEKTPLAN

Projektet inleds med ett internt startmöte där alla medarbetare närvarar, vi lägger stor vikt vid att dela information och målbild. Projektledningen/Anders Hansson arbetar löpande med resursplanering, logistik samt upphandling för att projektet ska genomföras på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.  

TIDPLAN

Av respekt för både beställare och andra inblandade entreprenörer lägger vi stor vikt vid att hålla tidsplanen. I vissa fall kräver situationen kräver långa arbetsdagar och helgarbete, en självklarhet för att inte förseningar ska uppstå. Vi är lyhörda för beställarens önskemål om genomförandetid.

AVSLUTNINGSFAS OCH BESIKTNING

Vid avslutning och besiktning lämnas de dokument och besiktningspapper över som kunden vid projektets start har meddelat skall finnas vid slutbesiktning. Vi använder oss av ackrediterade firmor för testning och dokumentation av anläggningarna.